Hespedim on Rav Gifter zt”l in Yerushalayim at end of Shiva part I

Hespedim on Rav Gifter zt”l in Yerushalayim at end of Shiva part I