Parshas Beshalach Shiur Daas Parshas Shira

Rav Gifter giving a Shiur Daas Parshas Beshalach Parshas Shira.