Parshas HaChodesh Haza Lochem Shiur Daas 1982

Rav Gifter giving a Shiur Daas on HaChodesh Haza Lochem in 1982.