Parshas Mishpatim Shiur Daas Aila Hamitzvos Asher Tosim Lefnaihem

Rav Gifter giving a Shiur Daas Parshas Mishpatim on Aila Hamitzvos Asher Tosim Lefnaihem.


JUST PUBLISHED: PIRKEI EMUNAH AND MILI D'IGROS 7!

X