Parshas Mishpatim Shiur Daas Aila Hamitzvos Asher Tosim Lefnaihem

Rav Gifter giving a Shiur Daas Parshas Mishpatim on Aila Hamitzvos Asher Tosim Lefnaihem.