Parshas Mishpatim Shiur Daas Matan Torah

Rav Gifter giving a Shiur Daas Parshas Mishpatim Matan Torah.