Parshas VaYishlach Midas HaYirah

Rav Gifter speaking about Midas HaYirah Parshas VaYishlach.